top of page

Rechtsanwälte

Öffentlich·8 Mitglieder

Kemane Sesi Mp3 Дndir Dur


13 tarihinden itibaren toplamda 204 video yayınlayan kanal abone ile 42 milyonun üzerinde bir görüntüleme sayısı elde etmiştir. Kanalda piyano eğitimine yönelik performans videoları yer almaktadır. Popüler olan bir çalgıya yönelik etkili bir yöntem kullanılarak hazırlanan videoların izleyici kitlesi üzerinde ne gibi etkileri olacağına dair rakamlar oldukça etkili sonuçlar ortaya koymaktadır. Resim 2 - Sheetmusic2print Kanalından Ekran Görüntüsü Yayınladığı 916 video ile görüntüleme sayısında ikinci sırada yer alan Sheetmusic2print kanalı notasyon videoları tarzında dijital müzik materyalleri yayınlayan bir kanal olarak tablo ikide yerini almıştır. Kanalın abone sayısı 5422 olmakla birlikte tarihinden itibaren farklı çalgı türlerine ait etüt eserlerin videolarını yayınlamaya devam etmektedir. Kanal yayına başladığı gün itibariyle 3 milyona yakın bir görüntüleme sayısı elde etmiştir. Resim 3 - The Great Repertoire Kanal Resmi The Great Repertoire piyano eğitiminde sıklıkla kullanılan popüler eserlerin finale programında notasyon videolarına dönüştürülmesi ile ortaya çıkan dijital müzik materyallerini paylaşan abone ile yayın hayatına devam eden bir kanal olarak tablo 1 de yer almaktadır. Abone sayısı bakımından ikinci, görüntüleme sayısı açısından ise üçüncü sırada yer alan kanalda 434 video yer almaktadır. Kanalda 400 üzerinde notasyon videosu yer almaktadır. Ancak bu videolardan bazıları aynı eserin farklı çalgılar ile seslendirilerek tekrar yayınlanmasından kaynaklanmaktadır. Farklı renklerde çalgılarla aynı eserin farklı duyulmasını da sağlayan kanaldaki videolar tarihinden bu yana yayın hayatına devam eden kanalın farklı bir yönü olarak gözlenmiştir. Resim 4 - Yiğitcan Gözoğlu Kanal Resmi 5
Kemane Sesi Mp3 Д°ndir Dur74 kültürel değerlerinin icra süreçlerinde farklı sosyo-politik etmenlerle karşılaşmışlardır. Bazı dönemlerde çok rahat ortamlarda geleneksel kültürlerinin icrasını gerçekleştirebilirken, bazı dönemlerde çeşitli zorluk ve kısıtlamalarla karşılaşmışlardır. Hatta yukarıda belirtildiği gibi yıllarında gerçekleşen Soya Dönüş projesinin bir parçası olarak kültürel değerlerinin icrası tamamen yasaklanmıştır. Ancak Türk toplumunun kültürel değerlerine sahip çıkma çabaları ile gizli yollarla sessiz ve karanlık mekanlar ya da yerleşim yerlerinden uzak alanlarda törenlerini gerçekleştirdikleri görülmüştür. Türkler, Bulgaristan ın bazı bölümlerinde çok yoğun bir nüfusla yaşamışlar ve halen de bazı bölgelerde bu durum devam etmektedir. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde yaşayanların kendi kültürlerini daha rahat icra ettikleri ve böylelikle kültürü bir sonraki nesile daha rahat aktardıkları görülmektedir. Ayrıca bu bölgelerde yaşayan Türkler, bölge içerisinde Bulgar nüfusunun olmaması ya da az olması nedeniyle Bulgar kültüründen çok fazla etkilenmedikleri görülmektedir. Halen Bulgaristan da yaşamakta olan Türklerin, geleneksel törenlerinde icra ettikleri başlıca oyunlar: Eleno Mome Karşılama Arabaya Taş Koydum Kasap Payduşka Prinka (Ramo Ramo) Çiftetelli Bu oyunlardan en dikkat çekenleri Eleno Mome ve Prinka oyunlarıdır. Özellikle Eleno Mome oyunu, Bulgarca sözlü müziklerle oynanmakta; Bulgar ve Türkler tarafından icra edildiği görülmektedir. Prinka oyunu ise son zamanlarda popülerleşen bir oyun olarak icra edildiği görülmektedir. Kasap oyunu neredeyse Balkanların tamamında görülen bir oyun türüdür. Farklı melodik yapılarla temelde aynı oyun adımları hâkim olmakla birlikte, farklı varyasyonları içeren oyun adımları ve tavırlarıyla da icra edildiği görülmektedir. Karşılama oyunu Balkanlarda yaşayan Türkler tarafından düğün ve eğlence törenlerinde en çok icra edilen bir oyun türüdür. Yalnızca kadınlar tarafından oynandığı gibi erkekler tarafından da oynanmaktadır. Hem Türkiye deki hem Bulgaristan daki Türklerin hareket adımları, vücut kullanımları ve tavırsal özellikler bakımından en çok ortak özellik gösteren oyunun karşılama olduğu görülmektedir. Ayrıca bu benzerlik karşılama oyunlarında icra edilen melodik ve ritmik yapılarda da görülmektedir. Çiftetelli oyunu incelendiğinde, Anadolu kültürü içerisinde en yaygın oynanan oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireysel oyun icrasına yönelik olan bu oyun, neredeyse Bulgaristan ın tamamında yaygın olarak icra edildiği görülmektedir. Bu oyun Bulgarca ve Türkçe sözlü müziklerle de oynanmaktadır. Oyunun kadınlar ve erkekler tarafından ayrı ayrı ya da birlikte icra edildiği görülmektedir. Son dönemlerde, özellikle iletişim araçlarının (TV, İnternet vb.) yaygınlaşmasıyla birlikte Bulgaristan da yaşayan Türkler Türkiye nin farklı bölgelerindeki farklı kültürel yapılara sahip toplumların oyunlarını da repertuarlarına ekledikleri; düğün, dernek ve eğlence ortamlarında bunları icra ettikleri görülmektedir. Yukarıda bahsedilen Soya Dönüş projesi döneminde uygulanan baskılar nedeniyle Bulgaristan da yaşayan Türkler kendi kültürel değerlerine ait müziklerini ve ona eşlik eden çalgılarını kullanamadıkları için unutmuştur. Bu unutulmuşluk, oyunların müziklerinin icra edilmemesine ve böylelikle bu müziklerle oynanan oyunların da onların repertuarlarında yer almamasına neden olmuştur. Türk kültüründe çok yaygın olarak kullanılan meydan çalgılarından olan davul ve zurna baskı politikaları nedeniyle önemli ölçüde Bulgaristan Türklerince kullanım önemini yitirmiştir. Buna dayalı olarak da, davul ve zurnanın az kullanılması ya da kullanılmaması nedeni ile bölgede hakim olan karakteristik oyunların kaybolduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra düğün, dernek ve tören icralarında meydan çalgıları yerine, sesi daha az çıkan ve böylelikle duyulması daha zor olan kapalı alan çalgıları tercih edilmiştir. Bu çalgıların en başında bağlama, kaval, def, dare ve dümbelek gelmektedir. Ayrıca Bulgar kültüründe de yer alan akordeon, tulum(gayda), klarnet ve kemanın belli bir süre sonrasında Türklerin düğün ve eğlencelerinde kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde, Bulgaristan sınırları içerisinde Türklerin yaygın olarak yaşadığı bölgelerde kültür amaçlı kurulan sivil 66


80 oyunlardan sonra özellikle 1970 li yılların sonuna doğru halk oyunlarının genel trendine uygun olarak başka oyunların varlığı araştırılmaya başlanmıştır. Bu arayışın sonucu olarak başka birçok oyunlar da bu oyunların yanına eklenmişlerdir. Sonradan eklenen bu oyunların hepsi Patriyot kökenli oyunlar değillerdir fakat yörede bulunan diğer etnik grupların da geleneksel ortamlarında oynadıkları oyunlardır. Yeni oyunların arayışına girilmesi ile birlikte aslen bir müzisyen olan Sefer Tatlıcıoğlu ndan Fındıkçı oyunu, Patriyot kökenli olan Şahin Dalay dan Samyotissa ve Peresayna oyunları, aslen Kumburgazlı olan Güngör Postacı dan Arnavut Gaydası (Horası), Maçkadana ve İspanyol Kasabı adlı oyunlar, Kemal Tufan tarafından ise Trakya genelinde geleneksel ortamlarda yaygın olarak oynanan Arzu ile Kanber oyunları derlenerek bu oyunların yanlarına eklenmişlerdir li yıllardan bugüne doğru gelindiğinde ise başka yörelerde derlenmiş olan ve oralarda oynanan başka oyunların da zaman zaman bu oyunlar ile birlikte icra edildikleri tespit edilmiştir. 3. Silivri Halk Oyunlarının Sahnelenme Süreci Halk oyunları doğal ortamından sahneye getirildiği anda her şeyden önce oynanış amacı değişmiştir. Özellikle yarışmaların biçimlendirdiği sahne düzeni anlayışı; yöresel dansların, müziklerin ve kostümlerin bölgesel, kültürel, etnik farklılıklarından soyutlanarak sunulmasına yol açmıştır (Kemaloğlu 2012:118). Doğal ortamında çoğunlukla bireyler bu oyunları kendileri için oynarlarken sahneye geldiği an itibarı ile öncelikli oynama sebepleri izleyicinin beğenisi olmuştur. Bu sebeple derlenerek sahneye getirilen birçok oyunda olduğu gibi bu oyunlarda da belli başlı değişimler gözlenmiştir. Yapılan görüşmelerde bu değişimlerin bazılarının (hareketlerin açılarının büyümesi vb.) doğal olarak sahne kuralları gereği ortaya çıktığı bazılarının ise sonradan eklenen oyun adımları olduğu tespit edilmiştir. Sonradan eklenen bu oyun adımlarının ise özellikle yöresel tavra uygun şekilde ortaya çıkarılan oyun adımları olduğu ve oyunun geleneksel ortamında icra edilen adımlardan ayırt edilmesinin çok zor olduğu tespit edilmiştir. Bu sebepten kaynak kişilerin tamamının da hayatta olmaması sebebi ile yapılan eklemelerin tam olarak tespit edilmesi mümkün olmamıştır. Oyunlarda gerçekleşen değişimleri tespit edebilmek amacıyla son 15 ( ) sene içerisinde çeşitli mecralarda (yarışma, özel gösteri vb.) sergilenen 27 tane farklı Silivri halk oyunları performansı inceleme altına alınmıştır. Bu değişimlerden tespit edilebilenleri 6 kategoride ele almak mümkündür; - Oyun adımları bakımından değişimler - Tavır bakımından değişimler - Repertuar bakımından değişimler - Müzik bakımından değişimler - İsim bakımından değişimler - Cinsiyet bakımından değişimler 4. Oyun Adımları bakımdan değişimler İlk etapta derlenen oyunlardan Karşılama oyunun adımları değişmemiş olsa da oyunun geleneksel ortamda icra edilen şeklinden farklı olarak çeşitli açılarda ve yönlerde gerçekleştirilen dönüş hareketleri sonradan oyuna eklenmiştir. Yine ilk etapta derlenen oyunlardan Garaguna oyununun geleneksel icrasında bulunmayan geriye doğru atlama figürü sonradan oyunun içerisine eklenmiştir. Sonraki etapta derlenen oyunlardan Arnavut Gaydası oyununda ise geleneksel ortamda icrası görülmeyen sekme adımları sonradan oyunun içine eklenmiştir. 72 041b061a72


Info

Willkommen in der Gruppe! Hier können Sie sich mit anderen R...
bottom of page