top of page

Geschädigte

Öffentlich·13 Mitglieder

Ponemiko At Ponetikong Tunog.zip


Ponemiko At Ponetikong Tunog: Ano Ang Pagkakaiba?




Ang ponemiko at ponetikong tunog ay dalawang konsepto na may kinalaman sa pag-aaral ng mga tunog ng wika. Ang ponemiko ay tumutukoy sa pagkakaiba sa dalawang tunog na makahulugan, samantalang ang ponetikong ay tumutukoy sa pagkakaiba sa dalawang tunog na hindi makahulugan. Ang artikulong ito ay magbibigay ng mga halimbawa at paliwanag tungkol sa mga ponemiko at ponetikong tunog sa wikang Filipino at iba pang mga wika.


Ano ang Ponema?




Ang ponema ay ang makahulugang tunog ng isang salita. Ito ay ang pinakamaliit na yunit ng wika na nagpapabago sa kahulugan ng isang salita kapag ito ay inalis o pinalitan. Halimbawa, ang salitang "pala" ay nagiging "bala" kapag ang ponemang /p/ ay pinalitan ng /b/. Ang pagkakaiba sa kahulugan ng dalawang salita ay dahil sa ponemang /p/ at /b/ at hindi dahil sa ibang bagay. Ang mga ponema ay maaaring magkaiba-iba sa bawat wika. Ang isang tunog na ponema sa isang wika ay maaaring hindi ponema sa ibang wika.


Download Zip: https://sundeomanta.blogspot.com/?ii=2w4bpr


Ano ang Pares Minimal?




Ang pares minimal ay ang mga pares ng mga salita na magkaiba ang kahulugan ngunit magkatulad ang bigkas maliban sa isang ponema sa magkatulad na posisyon. Ang pares minimal ay ginagamit upang ipakita ang pagkakaiba ng mga tunog ng magkakahawig ngunit magkakaibang ponema. Halimbawa, ang mga salitang "ampon" at "ambon" ay isang pares minimal dahil magkaiba ang kahulugan nila ngunit magkatulad ang bigkas maliban sa ponemang /p/ at /b/ sa unahan. Ang mga pares minimal ay maaaring maging salita, parirala, o pangungusap.


Ano ang Ponemiko at Ponetikong Tunog?




Ang ponemiko at ponetikong tunog ay dalawang uri ng pagkakaiba sa dalawang tunog na may kinalaman sa kahulugan. Ang ponemiko na pagkakaiba ay nangyayari kapag ang dalawang tunog ay nagdudulot ng pagbabago sa kahulugan ng isang salita, parirala, o pangungusap. Halimbawa, ang pagkakaiba sa tunog na /s/ at /z/ sa Ingles ay ponemiko dahil ito ay nakakaapekto sa kahulugan ng mga salitang "sue" at "zoo". Ang ponetikong pagkakaiba naman ay nangyayari kapag ang dalawang tunog ay hindi nagdudulot ng pagbabago sa kahulugan ng isang salita, parirala, o pangungusap. Halimbawa, ang pagkakaiba sa tunog na /s/ at /z/ sa Kastila o Filipino ay ponetiko dahil ito ay hindi nakakaapekto sa kahulugan ng mga salitang "zigzag" at "sigsag".


Ano ang Kanya-kanyang Kaligiran?




Ang kanya-kanyang kaligiran ay ang lugar o posisyon ng isang tunog sa loob ng isang salita, parirala, o pangungusap. Ang kaligiran ng isang tunog ay maaaring makaapekto sa paraan ng pagbigkas nito. Halimbawa, ang tunog na /t/ sa Ingles ay may iba't ibang kaligiran sa mga salitang "top" at "stop". Sa salitang "top", ang /t/ ay nasa simula ng salita at binibigkas na may pagbuga ng hangin. Sa salitang "stop", ang /t/ ay nasa gitna ng salita at binibigkas na walang pagbuga ng hangin. Ang dalawang paraan ng pagbigkas ng /t/ sa Ingles ay tinatawag na mga alopono ng isang ponema. Ang mga alopono ay ang mga iba't ibang anyo ng isang ponema na hindi nagpapabago sa kahulugan ng isang salita, parirala, o pangungusap.


Bakit Mahalaga ang Pag-aaral ng Ponemiko at Ponetikong Tunog?




Ang pag-aaral ng ponemiko at ponetikong tunog ay mahalaga dahil ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang mga tunog ng wika at ang kanilang ugnayan sa kahulugan. Ang pag-aaral ng ponemiko at ponetikong tunog ay makakatulong din sa atin na matuto ng ibang mga wika at makipagtalastasan sa iba't ibang mga kultura. Ang pag-aaral ng ponemiko at ponetikong tunog ay isa sa mga aspeto ng linggwistika, ang siyentipikong pag-aaral ng wika.


Saan Makakakuha ng Karagdagang Impormasyon Tungkol sa Ponemiko at Ponetikong Tunog?




Kung nais mong malaman pa ang tungkol sa ponemiko at ponetikong tunog, maaari kang maghanap sa internet gamit ang keyword na "Ponemiko At Ponetikong Tunog.zip". Makakakuha ka ng mga link sa iba't ibang mga website, slide presentation, at dokumento na naglalaman ng mga paliwanag, halimbawa, at gawain tungkol sa ponemiko at ponetikong tunog. Halimbawa, maaari mong bisitahin ang mga sumusunod na link:



  • [PONEMIKA-KABANATA-IV-FLT-102.pptx] - Isang slide presentation na nagpapakita ng mga halimbawa at pagsasanay tungkol sa ponemiko at ponetikong tunog sa wikang Filipino.



  • [kabanata iv by Rica Valenzuela] - Isang prezi presentation na naglalahad ng mga konsepto at halimbawa tungkol sa ponemiko at ponetikong tunog sa wikang Filipino.



  • [Ponemiko At Ponetikong Tunog.zip !EXCLUSIVE! Ponemiko At Pon] - Isang website na nagbibigay ng isang comprehensive guide to Filipino phonetics and phonology.




Sana ay nakatulong ito sa iyo na mas maintindihan ang ponemiko at ponetikong tunog. Salamat sa pagbabasa!


Info

Willkommen in der Gruppe! Hier können sich Rechtsanwälte und...
bottom of page